ظروف چوبی غیر روستیک

 

ظرف میوه کشکولی

ابعاد 33 در 24 سانت و به ارتفاع10 سانت و جنس چوب چنار و رنگ روغن طبیعی

 

 

 


 

 پیش دستی آجیل خوری

ابعاد30 در15 سانت به ضخامت 4 سانت ازجنس چوب گردو و رنگ روغن طبیعی

 

 

 


 

ظرف میوه

ابعاد 20در 20 سانت و ارتفاع 10 سانت از جنس چوب توسکا و رنگ روغن طبیعی


 

ظرف میوه

ابعاد 15 در 8 به ارتفاع 5 سانت از جنس چوب روسی و روغن طبیعی


 

سینی چوبی

ابعاد 35 در 20 سانت به ضخامت 2 سانت از جنس چوب و روغن طبیعی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

.